Etické získavanie surovín: Káva

Tvorenie budúcnosti s farmármi: Záväzok k 100 % etickému získavaniu surovín

Uplatňujeme komplexný prístup k etickému získavaniu surovín a využívame zodpovedné postupy obstarávania; podporujeme pestovateľov; uplatňujeme ekonomické, sociálne a environmentálne normy; realizujeme programy priemyselnej spolupráce a rozvoja komunít.

Základom nášho prístupu sú pravidlá Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.), ktoré predstavujú prvý súbor noriem pre trvalú udržateľnosť, overených nezávislými odborníkmi. Pravidlá C.A.F.E, vyvinuté v spolupráci s organizáciou Conservation International (CI), nám pomáhajú vytvárať dlhodobý prísun vysoko kvalitnej kávy a pozitívne ovplyvňovať životy a živobytie pestovateľov kávy a ich komunity.

Ethical Sourcing Coffee ArticleC.A.F.E. Pravidlá zahŕňajú usmernenia v štyroch kľúčových oblastiach: kvalita, ekonomická zodpovednosť a transparentnosť, spoločenská zodpovednosť a ochrana životného prostredia. Spoločne tieto normy pomáhajú farmárom pestovať kávu spôsobom, ktorý je lepší pre ľudí aj celú planétu. Medzi ne patria:

Kvalita produktov:

Všetky kávy spĺňajú naše normy pre vysokú úroveň kvality.

Ekonomická zodpovednosť a transparentnosť:

Ekonomická transparentnosť je nevyhnutnosťou. Dodávatelia musia predkladať doklady o platbách uskutočnených prostredníctvom dodávateľských reťazcov, aby dokázali, aká časť ceny zaplatenej spoločnosťou Starbucks za nepraženú kávu ide pestovateľom.

Sociálna zodpovednosť:

Opatrenia hodnotené nezávislými overovateľmi pomáhajú chrániť práva zamestnancov a zabezpečiť bezpečné, spravodlivé a humánne pracovné a životné podmienky. Povinnosťou je vyhovieť požiadavkám na minimálnu mzdu a zákazu detskej a nútenej práce.

Ochrana životného prostredia:

Opatrenia hodnotené nezávislými overovateľmi pomáhajú pri nakladaní s odpadmi, ochrane kvality vody, šetrení vodou a energiou, zachovávaní biodiverzity a redukcii použitia agrochemikálií.

Veríme v neustále zlepšovanie sa našich dodávateľov a vieme, že rozhodujúcim je objektívne meranie a posudzovanie. Farmy a mlecie závody sú posudzované nezávislými organizáciami pod dohľadom organizácie SCS Global Services. Všetky informácie, ktoré dostávame od pestovateľov, dodávateľov a zainteresovaných strán nám umožňujú neustále zdokonaľovať pravidlá C.A.F.E. tak, aby bola účasť pestovateľov významnejšia a relevantnejšia.

Dôležitým doplnením programu sú postupy a pravidlá na podporu dlhodobej produktivity kávových fariem prostredníctvom rekultivácie alebo opätovnej výsadby kávovníkových plantáží. Okrem toho podporujeme sledovanie vplyvov zmeny klímy a vytváranie plánov, ako sa jej prispôsobiť, aby sa minimalizoval dopad klimatických zmien na pestovateľov.

Zaviazali sme sa, že nielen sprísnime naše vlastné pravidlá C.A.F.E. pre nákupy, ale že tiež sprístupníme program pre celý kávový priemysel – a to aj konkurencii. Zvolili sme prístup „open source“, teda prístup „otvoreného zdroja“ a delíme sa o naše nástroje, osvedčené postupy a prostriedky, s cieľom pomáhať všetkým producentom vylepšovať dlhodobú udržateľnosť ich fariem. Tento program neustále vylepšujeme tým, že pracujeme so skupinami ako Conservation International na meraní skutočného vplyvu našich programov získavania surovín na zúčastnených pestovateľov a producentov.

Naše Centrá podpory pre pestovateľov sú k dispozícii na pomoc pestovateľom, ktorí majú záujem o účasť na dodržiavaní pravidiel C.A.F.E. a o vypracovanie riadenia fariem a pracovných plánov na dosahovanie ich cieľov. Medzi tieto činnosti patrí aj naša práca na kávovej farme Hacienda Alsacia, ktorú sme založili v Kostarike v roku 2013. Ide nielen fungujúcu kávovú farmu, ale aj agronomické výskumné a vývojové centrum, ktoré nám pomôže ďalej rozvíjať trvalo udržateľné pestovateľské postupy, o ktoré sa môžeme podeliť s pestovateľskou komunitou po celom svete

Ak sa chcete dozvedieť viac o našej práci v oblasti nákupu kávy, prečítajte si našu Správu o cieľoch a postupe v oblasti globálnej zodpovednosti.