Pravidlá vernostného programu „Nápoj zadarmo“

Pravidlá vernostného programu „Nápoj zadarmo“


1.1 Vernostný program „Nápoj zadarmo“ je usporiadaný a prevádzkovaný spoločnosťou  AmRest Coffee SK s.r.o. so sídlom Pajštúnska 3, 851 02 Bratislava, IČO: 50 088 971, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 107927/B, ako prevádzkovateľom siete kaviarní STARBUCKS na území Slovenskej republiky.

1.2 Vernostný program „Nápoj zadarmo“ sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.

1.3 Vernostný program „Nápoj zadarmo“ je určený pre každú fyzickú osobu, ktorá vykoná nákup určitého druhu tovaru špecifikovaného v týchto pravidlách v ktorejkoľvek kaviarni STARBUCKS prevádzkovanej v rámci územia Slovenskej republiky.

1.4 Vernostný program „Nápoj zadarmo“ je prevádzkovaný a zákazníci sa môžu do neho zapojiť kedykoľvek až do jeho odvolania spoločnosťou AmRest Coffee SK s.r.o.

1.5 Každému zákazníkovi kaviarní STARBUCKS bude pri pokladni ponúknutá vernostná karta „Moja STARBUCKS Card“ za účelom zbierania a nalepovania obdržaných vernostných samolepiacich nálepiek.

1.6 Zákazník, ktorý si v kaviarňach STARBUCKS zakúpi akýkoľvek teplý alebo studený nápoj z ponuky kaviarne, ktorý je pripravovaný priamo v kaviarni na priamu konzumáciu, dostane za každý takýto zakúpený nápoj jednu samolepiacu nálepku. Za nákup balených (fľaškových) nápojov (voda, džús alebo iný nápoj v uzatvorenej fľaši) nevzniká nárok na získanie samolepiacej nálepky.

1.7 Každú obdržanú samolepiacu nálepku môže zákazník nalepiť do vernostnej karty „Nápoj zadarmo“.

1.8 Zákazníkovi, ktorý sa pri pokladni kaviarne STARBUCKS preukáže vernostnou kartou „Moja STARBUCKS Card“, v ktorej bude nalepených desať vernostných nálepiek, vznikne nárok na jeden nápoj z ponuky kaviarne STARBUCKS vo veľkosti Tall alebo Grande s jedným toppingom podľa vlastného výberu, ktorý bude aktuálne v bežnej ponuke príslušnej kaviarne STARBUCKS (najmä extra espresso shot, sirup, šľahačka, poleva).

1.9 Pre účely uplatnenia nápoja zadarmo v zmysle týchto pravidiel je možné akceptovať výlučne nepoškodené vernostné karty „Moja STARBUCKS Card“, ktoré obsahujú potrebný počet nepoškodených vernostných samolepiacich nálepiek.

1.10 Vernostná karta „Moja STARBUCKS Card“, na základe ktorej došlo k uplatneniu nároku na nápoj zadarmo v zmysle týchto pravidiel, bude zákazníkovi odobratá (zákazník je povinný takúto vernostnú kartu odovzdať pokladníkovi kaviarne).

1.11 V prípade poškodenia alebo straty vernostnej karty „Moja STARBUCKS Card“ alebo vernostných samolepiacich nálepiek nie je možné poskytnúť žiadnu náhradu.

1.12 Nárok na nápoj zadarmo v zmysle týchto pravidiel nie je možné uplatniť v prípade, ak dôjde k ukončeniu prevádzkovania vernostného programu „Nápoj zadarmo“.

1.13 Každá vernostná karta „Moja STARBUCKS Card“ má vyznačenú dobu jej platnosti, po uplynutí ktorej nie je možné uplatniť nárok na nápoj zadarmo, aj keby vernostný program „Nápoj zadarmo“ stále trval. Ukončením trvania vernostného programu „Nápoj zadarmo“ zaniká platnosť každej vernostnej karty „Moja STARBUCKS Card“.

1.14 Nárok na nápoj zadarmo v zmysle týchto pravidiel nie je možné vymáhať právnou cestou.

1.15 Spoločnosť AmRest Coffee SK s.r.o. má právo vernostný program „Nápoj zadarmo“ kedykoľvek pozastaviť, ukončiť, ako aj jednostranne upraviť jeho pravidlá. Akékoľvek zmeny vernostného programu „Nápoj zadarmo“ nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webom sídle www.starbucksslovakia.sk, ak z príslušnej zmeny nebude vyplývať neskorší deň jej účinnosti, vrátane pozastavenia alebo zrušenia vernostného programu „Nápoj zadarmo“. Pravidlá vernostného programu „Nápoj zadarmo“ sú taktiež k nahliadnutiu v každej kaviarni STARBUCKS.

1.16 V prípade rozporu medzi týmito pravidlami vernostného programu „Nápoj zadarmo“ a informáciami týkajúcimi sa vernostného programu „Nápoj zadarmo“ uvedenými na akýchkoľvek propagačných alebo iných informačných materiáloch, platí znenie týchto pravidiel.

1.17 V prípade podozrenia na zneužitie zľavy, v prípade konania zákazníka v rozpore s týmito pravidlami, v prípade konania v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s právnymi predpismi, spoločnosť AmRest Coffee SK s.r.o. má právo odmietnuť poskytnúť zákazníkovi nápoj zadarmo, na ktorý by mu inak vznikol v zmysle týchto pravidiel nárok.

1.18 Spoločnosť AmRest Coffee SK s.r.o. nezhromažďuje ani inak nespracúva žiadne osobné údaje zákazníkov, ktorí sa zapoja to vernostného programu „Nápoj zadarmo“.

1.19 Tieto pravidlá vernostného programu „Nápoj zadarmo“ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle www.starbucksslovakia.sk.


Bratislava 11.6.2019