Pravidlá vernostného programu „Nápoj zadarmo“

Pravidlá vernostného programu „Nápoj zadarmo“


1.1 Vernostný program „Nápoj zadarmo“ je usporiadaný a prevádzkovaný spoločnosťou  AmRest Coffe SK s.r.o. so sídlom Pečnianska 33, 851 01 Bratislava, IČO: 50 088 971, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 107927/B, ako prevádzkovateľom siete kaviarní STARBUCKS na území Slovenskej republiky.

1.2 Vernostný program „Nápoj zadarmo“ sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.

1.3 Vernostný program „Nápoj zadarmo“ je určený pre každú fyzickú osobu, ktorá vykoná nákup určitého druhu tovaru špecifikovaného v týchto pravidlách v ktorejkoľvek kaviarni STARBUCKS prevádzkovanej v rámci územia Slovenskej republiky.

1.4 Vernostný program „Nápoj zadarmo“ je prevádzkovaný a zákazníci sa môžu do neho zapojiť kedykoľvek až do jeho odvolania spoločnosťou AmRest Coffe SK s.r.o.

1.5 Každému zákazníkovi kaviarní STARBUCKS bude pri pokladni ponúknutá vernostná karta „Moja STARBUCKS Card“ za účelom zbierania a nalepovania obdržaných vernostných samolepiacich nálepiek.

1.6 Zákazník, ktorý si v kaviarňach STARBUCKS zakúpi akýkoľvek teplý alebo studený nápoj z ponuky kaviarne, ktorý je pripravovaný priamo v kaviarni na priamu konzumáciu, dostane za každý takýto zakúpený nápoj jednu samolepiacu nálepku. Za nákup balených (fľaškových) nápojov (voda, džús alebo iný nápoj v uzatvorenej fľaši) nevzniká nárok na získanie samolepiacej nálepky.

1.7 Každú obdržanú samolepiacu nálepku môže zákazník nalepiť do vernostnej karty „Nápoj zadarmo“.

1.8 Zákazníkovi, ktorý sa pri pokladni kaviarne STARBUCKS preukáže vernostnou kartou „Moja STARBUCKS Card“, v ktorej bude nalepených desať vernostných nálepiek, vznikne nárok na jeden nápoj z ponuky kaviarne STARBUCKS vo veľkosti Tall alebo Grande s jedným toppingom podľa vlastného výberu, ktorý bude aktuálne v bežnej ponuke príslušnej kaviarne STARBUCKS (najmä extra espresso shot, sirup, šľahačka, poleva).

1.9 Pre účely uplatnenia nápoja zadarmo v zmysle týchto pravidiel je možné akceptovať výlučne nepoškodené vernostné karty „Moja STARBUCKS Card“, ktoré obsahujú potrebný počet nepoškodených vernostných samolepiacich nálepiek.

1.10 Vernostná karta „Moja STARBUCKS Card“, na základe ktorej došlo k uplatneniu nároku na nápoj zadarmo v zmysle týchto pravidiel, bude zákazníkovi odobratá (zákazník je povinný takúto vernostnú kartu odovzdať pokladníkovi kaviarne).

1.11 V prípade poškodenia alebo straty vernostnej karty „Moja STARBUCKS Card“ alebo vernostných samolepiacich nálepiek nie je možné poskytnúť žiadnu náhradu.

1.12 Nárok na nápoj zadarmo v zmysle týchto pravidiel nie je možné uplatniť v prípade, ak dôjde k ukončeniu prevádzkovania vernostného programu „Nápoj zadarmo“.

1.13 Každá vernostná karta „Moja STARBUCKS Card“ má vyznačenú dobu jej platnosti, po uplynutí ktorej nie je možné uplatniť nárok na nápoj zadarmo, aj keby vernostný program „Nápoj zadarmo“ stále trval. Ukončením trvania vernostného programu „Nápoj zadarmo“ zaniká platnosť každej vernostnej karty „Moja STARBUCKS Card“.

1.14 Nárok na nápoj zadarmo v zmysle týchto pravidiel nie je možné vymáhať právnou cestou.

1.15 Spoločnosť AmRest Coffe SK s.r.o. má právo vernostný program „Nápoj zadarmo“ kedykoľvek pozastaviť, ukončiť, ako aj jednostranne upraviť jeho pravidlá. Akékoľvek zmeny vernostného programu „Nápoj zadarmo“ nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webom sídle www.starbucksslovakia.sk, ak z príslušnej zmeny nebude vyplývať neskorší deň jej účinnosti, vrátane pozastavenia alebo zrušenia vernostného programu „Nápoj zadarmo“. Pravidlá vernostného programu „Nápoj zadarmo“ sú taktiež k nahliadnutiu v každej kaviarni STARBUCKS.

1.16 V prípade rozporu medzi týmito pravidlami vernostného programu „Nápoj zadarmo“ a informáciami týkajúcimi sa vernostného programu „Nápoj zadarmo“ uvedenými na akýchkoľvek propagačných alebo iných informačných materiáloch, platí znenie týchto pravidiel.

1.17 V prípade podozrenia na zneužitie zľavy, v prípade konania zákazníka v rozpore s týmito pravidlami, v prípade konania v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s právnymi predpismi, spoločnosť AmRest Coffe SK s.r.o. má právo odmietnuť poskytnúť zákazníkovi nápoj zadarmo, na ktorý by mu inak vznikol v zmysle týchto pravidiel nárok.

1.18 Tieto pravidlá vernostného programu „Nápoj zadarmo“ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle www.starbucksslovakia.sk.


Spracúvanie osobných údajov


Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelí fyzická osoba spoločnosti AmRest Coffee SK s.r.o. ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), je možné kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia odvolania súhlasu organizátorovi. Spoločnosť AmRest Coffee SK s.r.o. je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby počas doby 6 mesiacov odo dňa jeho udelenia, alebo do dňa odvolania takéhoto súhlasu dotknutou osobou, podľa toho čo nastane skôr. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov, ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, finančná správa a pod. Každá dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a patria jej ďalšie práva uvedené v § 28 Zákona.


Bratislava 31.3.2017