Podmienky použitia

Podmienky použitia

Vlastníkom tohto webu je spoločnosť AmRest Coffee SK s.r.o., so sídlom Pečnianska 33, Bratislava, 851

01, IČO 50 088 971 (ďalej len „Starbucks“).

STAROSTLIVO SI PROSÍM PREČÍTAJTE PODMIENKY POUŽITIA TOHTO WEBU.

Používaním tohto webu potvrdzujete súhlas s týmito podmienkami, takže ak s nimi nesúhlasíte a nechcete nimi byť obmedzovaní, nepoužívajte ho. Tieto podmienky môžeme pravidelne meniť, preto by ste si ich mali z času na čas znova prečítať, pretože používaním tohto webu potvrdzujete, že súhlasíte so všetkými zmenami, ku ktorým v podmienkach došlo. Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky alebo ste narazili na klauzulu, ktorej nerozumiete, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na adrese starbucks_info_sk@amrest.eu

NAPRIEK TOMU, ŽE VYVÍJAME MAXIMÁLNE ÚSILIE, ABY SME NA TOMTO WEBE POSKYTOVALI PRESNÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI STARBUCKS, NEMALI BY STE PREDPOKLADAŤ, ŽE SÚ TU PREZENTOVANÉ INFORMÁCIE VŽDY AKTUÁLNE ALEBO ŽE TENTO WEB OBSAHUJE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ O STARBUCKS K DISPOZÍCII. OBZVLÁŠŤ AK USKUTOČŇUJETE INVESTIČNÉ ROZHODNUTIA SÚVISEJÚCE SO STARBUCKS, NAHLIADNITE PROSÍM DO VÄČŠIEHO POČTU RÔZNYCH ZDROJOV.

AUTORSKÉ PRÁVA A OBCHODNÁ ZNAČKA. Ak nie je určené inak, sú všetky materiály na tomto webe chránené autorskými právami, obchodnými úpravami, obchodnými značkami a/alebo inými formami duševného vlastníctva, ktoré je majetkom spoločnosti Starbucks a/alebo jej dcérskych spoločností a pridružených organizácií alebo iných skupín, ktoré si svoj materiál licencovali u spoločnosti Starbucks. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

OSOBNÉ POUŽITIE. Materiál obsiahnutý na tomto webe slúži len na informačné účely a k nim ich môžete tiež využívať. Súhlasíte, že obsah tohto webu nebudete distribuovať, publikovať, prenášať, upravovať, vyobrazovať, vytvárať z neho odvodeniny alebo ho akokoľvek zneužívať. Nesmiete kopírovať, distribuovať ani vyobrazovať materiály na tomto webe alebo niektoré ich časti akejkoľvek tretej strane. Nesmiete odkazovať ani zrkadliť akúkoľvek časť tohto webu. Akékoľvek iné použitie, reprodukcia či distribúcia sú bez predchádzajúceho písomného povolenia zakázané. Porušenie týchto práv bude mať za následok príslušné právne kroky. Súhlasíte s tým, že v prípade akéhokoľvek neoprávneného použitia materiálov na tomto webe spoločnosť Starbucks odškodníte, budete chránit jej záujmy a uhradíte všetky škody.

SPÄTNÁ VÄZBA A ODOSIELANIE PRÍSPEVKOV. Súhlasíte, že ste a zostanete plne zodpovední za obsah všetkých odoslaných príspevkov a že nebudete odosielať materiál, ktorý je nezákonný, hanlivý, vulgárny či obscénny. Súhlasíte, že na tento web nebudete odosielať nič, čo by porušovalo práva akejkoľvek tretej strany, vrátane autorských práv, obchodnej značky, súkromia alebo iných osobných či vlastníckych práv. Napriek tomu, že si ceníme váš záujem o Starbucks, nechceme a nemôžeme prijať akékoľvek nápady, ktoré považujete za patentovo chránené, a ktoré sa týkajú dizajnu, technológie produktov alebo iných návrhov, ktorých ste autormi. Preto sa bude pri každom materiále, ktorý na tento web odošlete, automaticky predpokladať, že udeľujete autorské, bezplatné a nevýlučné právo a licenciu na použitie, reprodukciu, úpravy, zobrazovanie, prenos, prepracovanie, publikovanie, preklad, vytváranie odvodenín a distribúciu týchto materiálov po celom svete prostredníctvom akéhokoľvek média a akýmkoľvek spôsobom distribúcie, prenosu alebo vyobrazenia, bez ohľadu na to, že nie je známy alebo ešte nebol vynájdený.

ODKAZY. Niektoré odkazy na tomto webe vás odkazujú na weby, ktoré sú mimo našej kontroly. Starbucks tieto odkazy poskytuje len v rámci uľahčenia. Zobrazenie odkazov neznačí súhlas spoločnosti Starbucks s týmito webmi a spoločnosť Starbucks nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webov. Prechod na tieto weby podstupujete na vlastné riziko.

OCHRANA A SÚKROMIE. Vysvetlenie postupov a zásad spoločnosti Starbucks týkajúcich sa zberu, použitia a uchovania informácií o našich on-line hosťoch nájdete v časti Zásady ochrany osobných údajov

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI. Spoločnosť Starbucks nenesie žiadnu zodpovednosť voči vám ani akejkoľvek tretej strane za akékoľvek chyby či oneskorenie v obsahu tohto webu, ani za akékoľvek akcie, ktoré boli uskutočnené v závislosti na nich. V maximálnej miere povolené príslušným zákonom nebude spoločnosť Starbucks nijak zodpovedná za žiadne priame, nepriame alebo následné straty vzniknuté na základe použitia obsahu na tomto webe alebo z vášho prístupu k inému materiálu na internete prostredníctvom odkazov na tomto webe. Spoločnosť Starbucks nepožaduje obmedzenie zodpovednosti v prípade podvodného skreslovania alebo v prípade smrti či poranenia priamo spôsobeného jej nedbalosťou. Spoločnosť Starbucks svoj web vytvára s maximálnou starostlivosťou, ale aj tak neposkytuje žiadnu záruku jeho presnosti, dostupnosti alebo spoľahlivosti. Rovnako spoločnosť Starbucks nezaručuje, že funkcie obsiahnuté na tomto webe budú trvalé a bezchybné, že tento web či jeho server neobsahuje žádne vírusy alebo iné škodlivé súčasti alebo že budú závady opravené, a to aj v prípade, že si ich spoločnosť Starbucks bude vedomá.

MLADISTVÍ. Spoločnosť Starbucks vyzýva rodičov, aby dohliadali na svoje deti prehliadajúce internet.

ROZHODNÉ PRÁVO. Tieto podmienky sa riadia a budú interpretované v súlade so slovenským právnym systémom. Spory súvisejúce s týmito podmienkami budú spadať výhradne do jurisdikcie anglických súdov.

Informácie o spoločnosti 

Zaregistrovaná adresa: 

AmRest Coffee SK s.r.o.
Pečnianská 33
851 01 Bratislava